آموزش

۱۳۹۴/۰۹/۱۹

معرفی حلقه های هنرهای رزمی

شرح سه حلقه هنرهای رزمی کاراته
۱۳۹۴/۰۹/۱۹

حلقه کی هون چیست؟

معرفی حلقه کی هون در کاراته
۱۳۹۳/۰۲/۱۹

حلقه کاتا چیست؟

معرفی حلقه کاتا در کاراته
۱۳۹۳/۰۲/۱۸

حلقه کمیته چیست؟

معرفی حلقه کمیته در کاراته